1. Skargi i wnioski są przyjmowane są przez dyrektora szkoły lub wicedyrektora podczas godzin pracy.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.

3. Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.

4. Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

 

Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków określa Regulamin organizacyjny XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie.

 

Odnośniki

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

   Warszawa, 25.08.2020r.

 

WYTYCZNE

w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów  (także rodziców uczniów)

 XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
 im. Bolesława Prusa w Warszawie

 

Na podstawie § 15 ust. 5 w zw. z ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 ze zm.) ustala się zasady bezpośredniego kontaktu z Rodzicami uczniów i  Interesantami XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

 1. Przyjmowanie Rodziców uczniów i Interesantów przez pracowników Szkoły następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej (telefonicznie, pocztą elektroniczną) za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 2. przyjście Rodzica ucznia lub Interesanta w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona
  z pracownikiem Szkoły, może skutkować odmową wejścia na teren placówki,
 3. na terenie Szkoły wraz z umówionym Rodzicem ucznia lub Interesantem nie mogą przebywać osoby trzecie, chyba że ich obecność jest niezbędna do załatwienia sprawy,
 4. wejście na teren Szkoły możliwe jest po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni dostępnym środkiem dezynfekującym, w miejscu do tego wyznaczonym,
 5. przez cały czas trwania wizyty w Szkole Rodzic ucznia i Interesant zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust, z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących,
 6. dopuszczalna liczba Rodziców uczniów lub Interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba ,
 7. w trakcie bezpośredniego kontaktu z Rodzicami uczniów lub Interesantami pracownik Szkoły zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust,
 8. na terenie Szkoły obowiązuje zasada dystansowania się od innych osób, w tym pracowników - wymagane jest zachowanie 2 m odległości między Interesantem a pracownikiem Szkoły.
 9. w trakcie przebywania na terenie Szkoły Rodzic ucznia lub Interesant nie powinien samodzielnie przemieszczać się po terenie placówki,
 10. Rodzic ucznia lub Interesant, który ma umówioną wcześniej wizytę, czeka na pracownika  przy recepcji Szkoły , a po zakończeniu spotkania ponownie do niego odprowadzany.

Z uwagi na bezpieczeństwo Uczniów, Interesantów i pracowników Szkoły w przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, w szczególności z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe, Interesantom może zostać uniemożliwione wejście na teren placówki.

GODZINY PRACY SZKOŁY: 8.00 – 16.00

Zaleca się następujące formy kontaktu Rodziców uczniów:

 1. kontakt elektroniczny lub telefoniczny:
  lo35@eduwarszawa.pl  tel. 22 617 74 13
 2. kontakt za pośrednictwem e-dziennika „Librus”
 3. korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa, 03-936 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9.

Zaleca się następujące formy kontaktu Interesantów:

 1. kontakt elektroniczny lub telefoniczny:
  lo35@eduwarszawa.pl   tel. 22 617 74 13
 2. korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa, 03-936 Warszawa, ul. Zwycięzców 7/9.

 

Wprowadził
Administrator
29.01.2021 10:38:34
Opublikował
Administrator
29.01.2021 10:38:34
Odpowiedzialny za treść
Administrator
29.01.2021 10:38:34
Zaktualizował
Zespół www
05.06.2024 14:52:03