1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Bolesława Prusa opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Podstawową formą pracy jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa statut

XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

 

Procedura organizacji pracy XXXV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie

I. Cel opracowania procedury

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. Obowiązek stosowania procedury wchodzi i życie z dniem rozpoczęcia zajęć od 1 września 2020r. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku zmiany strefy obszaru na żółtą lub czerwoną.

 

 

II. Zakres procedury

Procedurę należy stosować na terenie XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Bolesława Prusa w Warszawie.

 

 

III. Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie procedury

Dyrektor, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni uczniów XXXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa

 

 

IV. Postanowienia ogólne

 1. Do szkoły może przychodzić tylko:
  1. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
  2. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 

 1. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.
 2. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a) i pkt. 2) rozumie się:          
  podwyższoną temperaturę ciała,
 1. ból głowy i mięśni,
 2. ból gardła,
 3. kaszel,
 4. duszności i problemy z oddychaniem,
 5. uczucie wyczerpania,
 6. brak apetytu.
 1. Należy ograniczyć na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonym przez Dyrektora miejscu, tj. w holu głównym przy recepcji.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3).
 4. Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej i e-mailowej z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.
 5. W razie konieczności wychowawca/nauczyciel informuje sekretariat uczniowski, który kontaktuje się z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia.
 6. Uczeń do czasu przybycia opiekuna zostaje pod nadzorem nauczyciela (zachowując przy tym odległość min. 2m) odizolowany w bezpiecznym wyznaczonym do tego miejscu tj. pomieszczeniu nr 062 zlokalizowanym na parterze budynku w  bezpośredniej odległości od gabinetu pielęgniarki.
 7. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracę zdalną.

 

 

V. Higiena i dezynfekcja

 1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych
  standardów higienicznych tj. dezynfekcji i częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. obowiązkowa ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Nakazane jest noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych, od momentu wejścia do szkoły, aż do momentu wejścia do sali lekcyjnej. Ochronę ust i nosa musimy stosować również w trakcie przerw międzylekcyjnych, obecności przy szafkach czy w sanitariatach.
 3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych
  i elementów stałych wyposażenia oraz środki służące do dezynfekcji rąk. Karty charakterystyk tych produktów są ogólnodostępne dla pracowników uczniów  oraz ich rodziców/opiekunów prawnych  i znajdują się w recepcji szkoły.
 4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. W przypadku posiadania innych termometrów niż bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Pracownicy oraz uczniowie przeprowadzają obowiązkowe badanie temperatury osób (uczniów, pracowników) wchodzących na teren szkoły. Badanie przeprowadzane jest na szyi, czole lub nadgarstku dla zachowania poprawności wyników.
 5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń. Informacje zawarto w przekazanych przez dostawców kartach charakterystyk udostępnionych pracownikom.
 6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
 7. Po wejściu do budynku szkoły wszystkie osoby zobowiązane są do dezynfekcji rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu. W celu zapewnienia sprawnego wejścia do szkoły (ocena stanu zdrowotnego ucznia oraz pomiar temperatury) będą wykorzystywane trzy wejścia tj. główne, od strony ul. Zwycięzców oraz od parkingu szkolnego.
 8. Przy wejściach do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. Kierownik gospodarczy - odpowiada za kontrolę utrzymania czystości i oznakowanie szkoły materiałami informacyjnymi.
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem plakaty informujące o obowiązku dezynfekcji rąk.
 10. W szkole na każdej kondygnacji w okolicy klatki schodowej rozmieszczone zostaną specjalne kosze, do których należy wrzucać odpady w postaci: maseczek, rękawiczek.
 11. Z sal lekcyjnych, pracowni oraz ciągów komunikacyjnych, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować po każdym użyciu. Za dezynfekcję przyborów sportowych odpowiadają nauczyciele wf-u.

 

VI. Organizacja pracy szkoły

 1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły:  
 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Liczba osób przebywających w łazience może być mniejsza bądź równa ilości kabin przewidziana dla tego pomieszczenia. W pomieszczeniu umieszcza się instrukcje mycia oraz dezynfekcji rąk jak również plakaty informujące o zachowaniu odstępu od innych użytkowników. Pomieszczenia są dezynfekowane po każdej przerwie oraz systematycznie  wietrzone.

 •   Sale lekcyjne

 Organizacja nauki będzie odbywała się w miarę możliwości w tych samych salach dla danej klasy     w trakcie dnia nauki. Z sal zostaną usunięte pomoce dydaktyczne, których dezynfekcja nie będzie możliwa. Wchodząc do sali lekcyjnej, uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Dozowniki umieszcza się w salach na pierwszej ławeczce zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych do sali.  W przypadku konieczności organizacji zajęć w grupach, grupach międzyoddziałowych, zajęcia mogą odbywały się w specjalnie do tego celu przygotowanych pomieszczeniach m.in. sala i hala gimnastyczna, których powierzchnia umożliwia zlokalizowanie osób z różnych klas w bezpiecznej odległości od siebie.

 • Korytarze (ciągi komunikacyjne) / przerwy międzylekcyjne

Uczniowie oraz nauczyciele w trakcie przerw międzylekcyjnych przebywają w maseczkach lub przyłbicach. Należy ograniczać do minimum ruch uczniów po szkole – pomiędzy piętrami, korytarzami.  Każdorazowo po zakończonej przerwie pracownicy obsługi wietrzą korytarz oraz dezynfekują powierzchnie wspólne, klamki, balustrady. W miarę możliwości na korytarzach będzie przebywała zmniejszona liczba osób – dopuszcza się  regulowanie przerw dla klas odbywających zajęcia w 2 godzinnych blokach dydaktycznych. Na korytarz w trakcie przerw wychodzi co druga klasa, tak aby zminimalizować ilość uczniów na korytarzach. Grupa/klasa pozostająca na przerwie w sali  pozostaje pod opieką nauczyciela uczącego. W miarę możliwości przerwy można organizować na świeżym powietrzu – dla klas, które miały lub będą miały zajęcia WF lub klas zlokalizowanych na parterze i I pierwszym piętrze, tak aby uniknąć przemieszczania się uczniów po szkole z górnych kondygnacjach. Uczniowie przebywają na powietrzu pod opieką nauczyciela.

 • Wychowanie fizyczne

Zajęcia wychowania fizycznego w przypadku sprzyjających warunków organizowane będą na świeżym powietrzu. Wszystkie urządzenia sportowe, z którymi będą mieli kontakt uczniowie są dezynfekowane po zakończeniu zajęć. Za dezynfekcję odpowiadają nauczyciele wf-u,

 • Bibliotek szkolna

W pomieszczeniu biblioteki szkolnej może przebywać maksymalnie dwóch uczniów. Dla wypożyczanych książek obowiązuje okres minimum dwudniowej karencji. Osoba wypożyczająca książkę zamawia ją za pośrednictwem e-dziennika. Osoba zwracająca książkę pozostawia ją w ICIM i informuje o tym fakcie nauczyciela bibliotekarza.

 • Pracownia informatyczna

Uczniowie na zajęciach zakładają rękawiczki. Każdorazowo po zakończonych zajęciach nauczyciel zobowiązany jest zdezynfekować urządzenia komputerowe m.in. klawiatury, myszki, monitory, podłokietniki krzeseł itp.

 • Gabinet medycyny szkolnej

W gabinecie medycyny szkolnej może przebyć tylko jeden uczeń. Przy gabinecie zorganizowano pomieszczenie (nr 061), do którego będą oddelegowane osoby w przypadku podejrzenia koronawirusa do czasu odebrania przez opiekuna.

 

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w torbie/plecaku ucznia.
 2. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

 

VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

 

 1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 061) z zapewnieniem min. 2 m odległości od osoby sprawującej nadzór nad uczniem
 2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora Liceum
 3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć
  o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C i występują dodatkowe objawy – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia pilnego sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 1. Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania Dyrektora Liceum o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 2. Dyrektor Liceum informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 3. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie i/lub za pośrednictwem e-dziennika informowani są o zaistniałej sytuacji.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

 

 

 

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym Dyrektora Liceum, który podejmuje następujące działania:
  1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (sala nr 062) (unikając kontaktu z innymi osobami),
  2. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
  3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
  4. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje Dyrektora szkoły.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

IX. Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 1. Definicja KONTAKTU obejmuje:
  1. każdego pracownika szkoły/ rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
  2. rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  3. każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 2. Osób, które miały kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
  1. pozostanie w domu na okres kwarantanny, prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
  2. poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
  3. jeżeli w ciągu kwarantanny zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy niezwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 3. Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności, chyba że Sanepid podejmie inną decyzję.
 4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

X. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, podejmuje decyzję o zmianie modelu kształcenia i zastosowaniu innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w kontakcie z osobą zakażoną.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u ucznia/pracownika niezwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa.
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:
 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia - 222 500 115,
 • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 - 22 32 58 958,
 • Kontakt do biura podawczego - 22 31 07 900
 • Adres e-mail: koronawirus@pssewawa.pl

  3. Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego
 
 
 
   

 

Wprowadził
Administrator
29.01.2021 10:51:06
Opublikował
Administrator
29.01.2021 10:51:06
Odpowiedzialny za treść
Administrator
29.01.2021 10:51:06
Zaktualizował
Administrator
29.01.2021 10:57:10